Danmark är Nordens jordbruksjätte

Danmark är en mycket stor jordbruksnation som länge varit världsledande och i Norden är de starkast. De är ett modernt land som satsar på ny teknik och progressivitet vilket även avspeglar sig på hur de förhåller sig till jordbruket. Sedan 1970-talet har Danmark tillsammans med Sverige kapplöpt i ekologisk odling efter att några danska bönder gick samman och startade den första ekologiska organisationen. 2002 bildades Organic Danmark vilket är en sammanslutning mellan ekologiska bönder och företag. Organisationen finansieras delvis av statligt stöd.

Danmark är Nordens jordbruksjätte

Danmark är Nordens jordbruksjätte

Jordbruket i Danmark är framgångsrikt mycket på grund av den bördiga jorden som utnyttjas storskaligt och effektivt. Klimatet i landet är förhållandevis milt och jämt vilket underlättar stora skördar året runt. Jordbruksföretagen som äger markerna är också starka sett till både ekonomi och snittareal. Enligt siffror från 2007 utgör åkermark ca 82 % av den totala jordbruksmarken där spannmål som råg, korn och havre uppgår till ca 59 % av den totala markanvändningen. Spannmålen används bland annat till djurfoder och är därmed en del av landets starka köttexport. Därför kan man även känna sig trygg med att köpa kött ifrån Danmark liksom andra skandinaviska länder.

Vad är det som gäller?

Vad är det som gäller?

Vad är det som gäller?

1973 gick Danmark med i Europeiska Gemenskaperna, vilket senare reorganiserades till Europeiska Unionen, och landet omfattas därmed av de gemensamma målen och reglerna för jordbruk inom EU.
Vad som ska produceras och i vilken omfattning kan bestämmas av medlemsländerna själva baserat på lokal efterfrågan på marknaden, men ekonomiskt stöd och andra politiska riktlinjer styrs av gemensamma beslut på EU-nivå. Lagar och regler konstitueras av EU:s olika institutioner och organ som exempelvis Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen som var och en har delegerats olika ansvarsområden inom jordbruk, miljö och landsbygdsutveckling. Målen och reglerna kring jordbruk inom unionen har förändrats mycket de senaste åren, och efter den senaste reformen 2013 fokuserar man bland annat på hållbara och ekologiska jordbruksmetoder, spårbarhet, forskning och innovation. Spårbarheten innebär att konsumenterna på ett enkelt och tydligt sätt kunna få information om exempelvis geografiskt ursprung, ingredienser och vilka metoder som använts vid odlingen. Maten ska vara hållbar för markerna och säker att konsumera. EU:s kvalitetsmärkningar, det vill säga olika EU-märkningar av livsmedel, hjälper konsumenten att välja rätt. I takt med globala klimatförändringar måste EU-ländernas jordbruk ständigt moderniseras för att klara av att producera tillräckligt med mat. Jordbruket och livsmedelsnäringen står inför stora utmaningar så som sämre skördar och minskad biologisk mångfald, och därför är hörsamhet inför politiska beslut och ny teknik baserat på klimatforskning vitala faktorer för att klara av detta, samt för möjligheterna att kunna konkurrera på den globala matmarknaden. Detta är mycket viktigt för att kunna behålla och utveckla arbetskraften inom jordbruket.

Det var kort om Danmark, jordbruket och deras lagar. Det särskiljer sig ifrån andra länders lagar marginellt och det finns betydligt mer att läsa om detta på nätet. Även om andra länders jordbrukslagar. Den röda tråden är att de flesta länder inom EU håller en väldigt hög standard på lagar och regler när det gäller att sköta jordbruk.

Ivar